Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie

Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w ASP w Warszawie (USZJK) został utworzony w celu doskonalenia jakości kształcenia na Uczelni. Działaniem USZJK objęci są pracownicy i studenci oraz doktoranci studiujący na wszystkich poziomach i formach studiów.


Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje:

• ocenę i analizę procesu kształcenia;

• monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia;

• ocenę zgodności kierunków studiów z misją uczelni,

• ocenę i analizę zajęć dydaktycznych na studiach wszystkich stopni;

• analizę opinii absolwentów o odbytych studiach;

• analizę karier zawodowych absolwentów Uczelni oraz opinii pracodawców o absolwentach;

• ocenę mobilności studentów.


Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2024